Show menu

Villkor för däckförvaring

1. Förvaringsavtalet

1.1 Genom detta avtal åtar sig Bråviken Bil att för kundens räkning under förvaringstiden förvara aktuella hjul/däck.

1.2 Förvaringen sker på de villkor som anges i detta avtal.

2. Förvarade däck/hjul

2.1 Under förvaringstiden tvättar Bråviken Bil förvarade hjul.

2.2 Under förvaringstiden kontrollerar Bråviken Bil skick och mönsterdjup.

2.3 Förvaringen sker i ej temperaturreglerat utrymme.

2.4 Är kunden konsument gäller dessutom Konsumenttjänstlagens (SFS 1985:716) bestämmelser om vad som avses med fel, påföljder vid fel, Kundens rätt att avbeställa förvaringstjänst och Bråviken Bil:s rätt till ersättning för förluster i anledning därav. Bråviken Bil:s skadeståndsskyldighet samt jämkning av skadestånd.

2.5 Bråviken Bil:s ersättningsskyldighet till kunden på grund av skada omfattar inte i något fall förlust av näringsverksamhet.

2.6 Är kunden konsument gäller konsumenttjänstlagens bestämmelser om reklamation.

2.7 Är kunden näringsidkare gäller följande beträffande reklamation. Bråviken Bil ansvarar för fel, endast om kunden inom skälig tid efter det att hen märkt eller borde märka felet underrättar Bråviken Bil (Reklamerar). Kundens reklamation avseende fel skall innehålla uppgift om felets art och tidpunkt när felet upptäcktes. Har förvarningsuppdraget avslutats får kunden häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av dröjsmål endast under förutsättning att han senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat Bråviken Bil om att hen vill åberopa dröjsmålet.

3. Betalningsvillkor

3.1 Betalning sker i förskott

3.2 Vid dröjsmål med betalning uttas dröjsmålsränta enligt lag. För betalningspåminnelse utgår särskild avgift.

4. Säkerhet m.m. i förvarade däck

4.1 Bråviken Bil har panträtt i förvarade däck till säkerhet för alla förvaringsavgifter och andra fordringar mot kunden som härrör från detta avtal. Om däcken förkommer eller förstörs har Bråviken Bil istället panträtt i ersättningsbelopp som betalas ut av försäkringsbolag eller någon annan.

4.2 Är kunden konsument och sen med betalning får Bråviken Bil hålla kvar däcken/hjulen till dess att Bråviken Bil fått betalt, eller vid tvist om betalning, till dess att konsumenten ställt godtagbar säkerhet för Bråviken Bil:s fordran.

4.3 Är kunden konsument och inte har avhämtat däck/hjul innan förvaringstidens utgång gäller beträffande Bråviken Bil:s rätt att försälja de förvarade hjulen/däcken bestämmelserna i lagen om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har avhämtats (SFS 1985:982)

4.4 Är kunden näringsidkare och sen med betalning har Bråviken Bil rätt att tidigast 30 dagar efter det att underrättelse om hävning sänts till kunden realisera förvarat gods.

4.5 Är kunden näringsidkare och däcken inte har avhämtats innan förvaringstidens utgång tillfaller däcken Bråviken Bil.

5. Övriga bestämmelser

5.1 Kunden kan inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan utan Bråviken Bil:s skriftliga medgivande.

5.2 Det åligger kunden att tillse att Bråviken Bil har aktuella kontaktuppgifter för kallelse till däcksskifte.

5.3 Bråviken Bil har alltid rätt att utgå ifrån att inlämnaren – om inte annat särskilt anges på incheckningsblanketten i samband med incheckning – är ägare av de inlämnade hjulen/däcken.

5.4 Om någondera part väsentligt bryter mot något av villkoren i detta avtal har den andra parten rätt att säga upp avtalet till omedelbar upphörande.

6. Force Majeure

6.1 Force Majeure i händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Bråviken Bil:s sida, som gör att Bråviken Bil ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att Bråviken Bil befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

7. Sekretess & Säkerhet

7.1 När du handlar hos Bråviken Bil lämnar du personuppgifter, leveransuppgifter samt eventuellt andra uppgifter. Dina uppgifter behövs och används för att vi ska kunna ta emot och behandla er order. Vi kommunicerar i första hand via telefon och post. Med uppgifterna kommer automatiserad information om beställning, registrering samt eventuella förmånserbjudanden. Du har som kund alltid rätt att begära ett utdrag av registrerade uppgifter, begära att registrerade uppgifter ändras eller raderas.

7.2 Ni kan alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär på hemsidan: www.bravikenbil.se

8. Försäkring

8.1 Det åligger kunden att hålla däcken försäkrade: Bråviken Bil har tecknat en försäkring som vid ersättningsbar brand eller inbrottsskada betalar kundens gällande självrisk.